สารจากผู้บริหาร

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา พลัส จำกัด (SECURITY SIGMA PLUS CO., LTD.) เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา เพาเวอร์ (กรุงเทพ) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนบริษัท   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552  โดยจัดตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 120 ซ.ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 มีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านรักษาความปลอดภัยทุกชนิด ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และคณะบุคคล นิติบุคคล สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชนทั่วไป โดยคณะทำงานที่ผ่านการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ระดับมหาชน มาอย่างหลากหลายรูปแบบ และอดีตเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงมาก่อน จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการบริการด้านความปลอดภัย จึงได้เพิ่มการบริการของ บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งอยู่ที่ 5 ลาดพร้าว 110 แยก 3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10312 โดยจัดบริการรักษาความปลอดภัยแบบ พรีเมี่ยม ในราคา มิตรภาพ

                        ทีมบริหารและคณะทำงาน มีความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ รปภ. และพนักงานแรงงานต่างๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ จะเพียบพร้อมด้วยคุณภาพในการให้บริการต่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการบริหารยุคใหม่ที่บริษัทฯ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะให้ความสำคัญต่อตัวบุคลากรในการปฏิบัติงานแล้ว ยังจัดให้มีระบบสวัสดิการค่าจ้างที่ดีกว่าบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ด้วยความทุ่มเทของพนักงาน เป็นผลให้กิจการของบริษัทฯ ขยายใหญ่ขึ้นโดยลำดับ 

                        ท้ายที่สุดนี้ขอฝากบริฦากบริษัท รักษาความปลอดภัยที่มีความตั้งใจที่จะทำงานคุณภาพด้วยแนวคิดใหม่ๆไว้ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสต่อไป

 

                                                                                                                                                           คณะกรรมการบริหาร